VIESO 限量優惠活動

凡購買 VIESO 任一洗髮產品 800ml

即贈 VIESO 洗髮系列 400ml 乙瓶 (原價NT$980) 款式可任選 

( 贈品請於訂單備註,無備註者隨正貨款式 or 隨機款式出貨 )

VIESO